கொன்றுத் தீர்ப்பது என முடிவெடுத்த பிறகு.. குழந்தைகள் என்ன.. பெண்கள் என்ன.. பெரியவர்கள் என்ன..   மொத்தம் அழிப்பது என துணிந்துவிட்ட பிறகு.. பூக்காடு என்ன.. முட்காடு என்ன.. பறவைக் கூடு என்ன..   கூறு போட்டு.. கூட்டம் கூட்டி.. திட்டமிட்ட..…
Continue Reading